STOWARZYSZENIE „MONAR” OŚRODEK LECZENIA, TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ W MARIANÓWKU
INFORMACJA OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ORAZ W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH Z INNEGO ŹRÓDŁA NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Marianówku, siedziba Wszemierzyce 1, 78-123 Siemyśl, e-mail: marianowek@o2.pl, tel. +48 94 3512563, w imieniu, której działa Dyrektor Ośrodka, (dalej „Administrator” lub „Ośrodkiem”);
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: Dariusz Florek, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@ordonotitia.pl;
3) Administrator administruje Twoimi danymi osobowymi w następujących celach:
realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, m.in. obsługi przez Administratora pacjentów i członków ich rodzin w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo Farmaceutyczne i przepisów wykonawczych do ww. przepisów, w zakresie:
archiwizacji dokumentacji medycznej (i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO),
profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, m.in. w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji imprez, konkursów i zajęć organizowanych w Ośrodku, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w informacjach na temat tych imprez;
realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań na podstawie zawartej umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego – przez okres współpracy;
zapłaty za realizację zamówienia, umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, umowy zawartej z kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f;
niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów wyżej wymienionych ustaw, upoważnieni pracownicy Administratora. Dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Administratora, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie przepisów prawa, zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Administratora, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Ośrodek z usług profilu serwisu Facebook na podstawie na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu „Facebook Ośrodka”, w celach promujących wydarzenia Ośrodka i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, w tym dzieci;
Może Pan / Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook Ośrodka przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook Ośrodka.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji usług i świadczeń jednostek obsługiwanych, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w następujący sposób:
Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Telefonicznie: (22) 5310300;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta umowa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa bądź odmowa zawarcia umowy lub przyznania świadczenia lub usługi.
Dobrowolne, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest oświadczenie woli (zgoda na przetwarzanie danych) wyrażona w sposób dobrowolny;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję, że:
W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, informuję, że Administrator może gromadzić Pani / Pana dane osobowe zwykłe i dane szczególnych kategorii, tzw. dane wrażliwe, w tym w szczególności informacje o stanie zdrowia, uzależnieniach, skazaniach i orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;

Źródłem danych, gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą mogą być osoby fizyczne, w tym spokrewnione z osobą, której dane dotyczą, w zakresie i w celu przyznania i realizacji usług i świadczeń oraz podmioty, w tym publiczne, współpracujące z Administratorem a także sądy, samorządy terenowe, policja, prokuratura, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje działające w sferze pomocy społecznej oraz jednostki i organizacje współpracujące w zakresie realizacji zadań określonych ww. przepisami, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje publiczne i prywatne, itp. na podstawie przepisów prawa przekazują dane osobowe, których są administratorami, w zakresie i w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa.